Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Το Ινστιτούτο

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών» (ΕΙΔΕ) είναι επιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA), που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το IIAS-IISA ιδρύθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ΚΤΕ με διεθνή συνθήκη που υπέγραψε και η Ελληνική Δημοκρατία το 1932. Το ΕΙΔΕ ιδρύθηκε το 1978 με την υπ’ αριθ. 3395/1978 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από πρωτοβουλία του τότε Συμβούλου της Επικρατείας και μετέπειτα Αντιπροέδρου, αειμνήστου Κωνσταντίνου Λασσαδού, καθώς και του αειμνήστου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φαίδωνα Βεγλερή.

Το ΕΙΔΕ εδρεύει στην Αθήνα, στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ταχυδρομική διεύθυνσή του είναι: Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, οδός Πανεπιστημίου 47-49, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.

Πριν από την ίδρυση του ΕΙΔΕ στις εργασίες του IIAS – IISA μετείχαν ατομικά ορισμένοι Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο αείμνηστος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, <strong>Γεώργιος Μαραγκόπουλος</strong>.

Σκοπός του IIAS – IISA

Σκοπός του IIAS – IISA είναι η ανάπτυξη των διοικητικών επιστημών, η οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων διοικήσεων, η τελειοποίηση των διοικητικών μεθόδων και τεχνικών. Μέλη του είναι περισσότερα από 50 κράτη, καθώς, και ένας μεγαλύτερος αριθμός εθνικών τμημάτων, αλλά, και αρκετοί μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διεθνής Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ κ.α.

Σκοπός του ΕΙΔΕ

Σκοπός του ΕΙΔΕ είναι η διενέργεια μελετών, ερευνών ή εκδηλώσεων σχετικών με την δημόσια διοίκηση και η συμμετοχή στις εργασίες και τις δραστηριότητες του IIAS – IISA. Όργανα του ΕΙΔΕ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε άλλα μέλη.

Μέλη του ΕΙΔΕ, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σήμερα σε 130, είναι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθηγητές Νομικών Σχολών και τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης των Πανεπιστημίων, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και γενικότερα επιστήμονες που απασχολούνται θεωρητικώς ή στην πράξη με θέματα οργανώσεως και λειτουργίας της δημόσιας διοικήσεως.

Το ΕΙΔΕ λειτουργεί χωρίς διακοπή από τη σύστασή του και έχει οργανώσει στην έδρα του 23 επιστημονικές εκδηλώσεις με διαλέξεις διαπρεπών Ελλήνων και ξένων Επιστημόνων, καθώς και ημερίδες για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων διοικητικής επιστήμης. Ειδικότερα οργάνωσε πέντε διημερίδες (FORA) στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή επιστημόνων από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μέλη του ΕΙΔΕ έχουν μετάσχει κατά το παρελθόν ή μετέχουν και σήμερα στη σύνθεση μονίμων οργάνων του IIAS – IISA, κατόπιν υποδείξεώς τους από το ΕΙΔΕ και επιλογής των από τα αρμόδια όργανα του IIAS – IISA.

Ιδιαίτερο επίτευγμα του ΕΙΔΕ ήταν η κατά το έτος 1996 ανάθεση σ’ αυτό της διοργανώσεως στην Αθήνα το 2001, του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημών, που είναι και η σημαντικότερη από τις διεθνείς εκδηλώσεις του IIAS – IISA.

Το Συνέδριο αυτό που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο του 2001 στην Αθήνα, με θέμα : «Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση στον 21ο αιώνα: νέες τάσεις και νέες τεχνικές» και με συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πολλοί από τους πλέον διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα της διοικητικής επιστήμης. Η οργάνωση του Συνεδρίου χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.